תנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות האינטרנטי של חברת א. שחר שיווק חומרי אינסטלציה בע”מ, (להלן – אתר לימבו). אתר לימבו מנוהל ע”י חברת א. שחר שיווק חומרי אינסטלציה בע”מ, ח”פ 513600841 (להלן – חברת א. שחר).
 2. אתר לימבו הינו אתר אינטרנטי באמצעותו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי אינסטלציה המשווקים על ידי חברתנו.
 3. אנא קראו את תקנון האתר בעיון רב, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר לימבו, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת א. שחר ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר לימבו, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. חברת א. שחר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תקנון זה מעת לעת על פי שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי חברת א. שחר, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 5. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר לימבו, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 6. חברת א. שחר, רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לעדכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, את פעילות תקנון זה, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 7. האתר מנוסח בלשון זכר אך מופנה לזכר ונקבה כאחד.

הרשאים לקנות באתר לימבו:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, אשר מכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר לימבו, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים ו/או החלוקה.
 2. למרות האמור לעיל, אתר לימבו שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר לימבו, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של אתר לימבו וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

אזורי פעילות:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר לימבו מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי חברת א. שחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר לימבו אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

שעות הפעילות באתר לימבו:

 1. הזמנה באתר לימבו אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתבצע עד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה אלא עם כן צוין אחרת בפריט המוזמן .
 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

ימים א’ – ה’ : 08:00 – 16:00.

יום ו’ וערבי חג: 08:00 – 13:00.

 • ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת א. שחר.

המוצרים באתר לימבו:

 1. באתר לימבו נמכרים מוצרי אינסטלציה לסוגיהם, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. חברת א. שחר, רשאית לשנות בכל עת לפי שיקולה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף ו/או לעדכן חלק מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא חלק מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר לימבו יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חברת א. שחר.
 4. באתר לימבו מתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי חברת א. שחר או כל מונח אחר דומה. במצב כזה, באם ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי חברת א. שחר, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. ברור שאם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ”ל.
 5. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר לימבו, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברת א. שחר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר לימבו.
 6. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר לימבו.
 7. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר לימבו מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: “בעל האחריות”).
 8. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על חברת א. שחר.
 9. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד חברת א. שחר ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות שלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בחברת א. שחר. בתעודת האחריות יצוינו פרטי היצרן כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות, יש לשמור את תעודת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה.
 10. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, חברת א. שחר תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש ואו למזמין כל טענה ו/או תביעה נגד חברת א. שחר ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברת א. שחר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, אם הזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר לימבו, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחברת א. שחר והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר  לימבו כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.
 5. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 6. ט.ל.ח – מחירי מוצרים שנפלה בהם טעות בתום לב לא יחויבו במחיר הטעות.

תשלום:

 1. תשלום באתר לימבו יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, חברת א. שחר, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת א. שחר בעת מועד ההזמנה.
 4. חברת א. שחר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לימבו לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

דמי משלוח:

 1. הזמנה באתר לימבו תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. בשל שינויי מחירים ומדיניות בחברות השליחויות השונות, מחירי המשלוחים עלולים להיות גבוהים יותר שמדובר באזורים חריגים, כגון מעבר לקו הירוק, רמת הגולן, יישובי הערבה, יישובי הנגב המרוחקים, ישובים מבודדים וקטנים ברחבי המדינה וכדומה, כל זאת בשל אילוצים שאינם תלויים בחברת א. שחר, לכן אין להתייחס למחיר המשלוח שמופיע בעת ההזמנה כאל מחיר משלוח סופי. המחיר המופיע הוא לערים ולאזורים בקווי חלוקה מרכזיים.
 3. חברת א. שחר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 4. חברת א. שחר שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת.
 5. חברת א. שחר מספקת עד 14 ימי עסקים את מוצריה לא כולל מוצרים מורכבים וכבדים וכדומה, שהם מסופקים עד 21 ימי עסקים. חישוב ימי ההספקה לא כוללים את ימים: שישי, שבת, חגים וימים מיוחדים.

אספקת המוצרים למזמין:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת א. שחר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של חברת א. שחר שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזה כי אתר לימבו יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 3. חברת א. שחר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חברת א. שחר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת א. שחר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברת א. שחר לא יחויב בגינו המזמין .
 4. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברת א. שחר. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 5. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 6. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או נזק ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת א. שחר.
 7. באם מדובר בהזמנה ראשונה של המזמין, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
 8. אי עמידת חברת א. שחר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 9. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברת א. שחר, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 10. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומה ג’ ומעלה ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
  באם אין חניה חופשית בסמוך לבניין הלקוח ו/או הלקוח נמצא בתוך קניון ו/או משלוח מעל 25 ק”ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין/קניון והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירת הלקוח ויתאם עמו מסירה בפתח הבניין.
 11. חברת א. שחר מספקת עד 14 ימי עסקים את מוצריה לא כולל מוצרים מורכבים וכבדים וכדומה שהם מסופקים עד 21 ימי עסקים. חישוב ימי ההספקה לא כוללים את ימים: שישי, שבת, חגים וימים מיוחדים.

אחריות:

 1. חברת א. שחר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר לימבו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר לימבו.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. חברת א. שחר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת א. שחר. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר לימבו תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר לימבו הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חברת א. שחר אחראית על מידע זה.
 5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר לימבו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכדומה.
 6. אתר לימבו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר לימבו מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 7. אתר לימבו לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 8. אתר לימבו לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחברת א. שחר ואשר צד שלישי שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת א. שחר, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר לימבו אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד שלישי.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת א. שחר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 2. החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש.
 3. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.
 4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת א. שחר.
 5. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב או הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך כאמור בפרק דמי המשלוח.
 7. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום או אינו פועל כראוי, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או תקינות ו/או נזק המוצר מצדו. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחלפה ו/או תיקון של המוצר עפ”י הצורך, במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון חברת א. שחר וזאת בתנאי שהמזמין הודיע לשירות הלקוחות עד 24 שעות מקבלת המוצר.

ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין יתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת א. שחר שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.
 2. ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה. באם וביטול ההזמנה נימסר לאחר יום העבודה, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה אלא אם חברת א. שחר תאפשר זאת. מובהר, כי במקרה זה, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת א. שחר תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין ביטול ההזמנה.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני או בפקס או במייל בלבד.
 5. אתר לימבו יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חברת א. שחר, כפי שתקבע מעת לעת.

מועדון לקוחות:

 1. חברת א. שחר רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר לימבו, גם למועדון הלקוחות של חברת א. שחר. בהצטרפותו לשירות מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
 2. אם מצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר לימבו בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

מבצעים:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים בחברת א. שחר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. המבצעים הנערכים באתר לימבו, הנם במסגרת מכירות באתר לימבו בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת א. שחר. חברת א. שחר לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר לימבו, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לימבו לא יחייבו את חברת א. שחר.
 3. באם ואתר לימבו יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר לימבו, הווה אומר, הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הסיסמאות השיווקיות ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכדומה, שייכים בלעדית לחברת א. שחר.
 2. זכויות הקניין הרוחני של חברת א. שחר כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכדומה וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. מובהר בזאת, כי חברת א. שחר המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי “לימבו” שייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברת א. שחר ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר לימבו, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 5. אתר לימבו שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה מפורשת לכך ובכתב מחברת א. שחר מראש ובכתב.

אבטחת מידע:

 1. אתר לימבו מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל ניסיונות חדירה ו/או פריצה ו/או סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 3. מובהר בזאת, כי אתר לימבו יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 4. חברת א. שחר ו/ או אתר לימבו לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

פרטיות:

 1. אתר לימבו הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. משתמש אשר נתן הסכמה או אישור להיכלל במאגר מידע זה. אתר לימבו ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות למשתמש באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכדומה. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחברת א. שחר.
 2. אם הנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר לימבו בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. אתר לימבו יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עמכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכדומה לצד שלישי אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 4. חברת א. שחר תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

סמכות שיפוט :

על תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבית משפט שלום בראשון לציון או בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון.

הודעות:

כל הודעה שתשלח ע”י אתר לימבו למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.